نویسنده: مرتضی بابک معین

۱ نتیجه

عنوانابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

نویسندهمرتضی بابک معین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ331ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۸+۲۷۰