نویسنده: محمود فضیلت

۲ نتیجه

عنواناصول علم معانی

نویسندهمحمود فضیلت

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک7ـ584ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانسرقات ادبی: سخن‌ربایی و گونه‌های آن و نقد منابع و مآخذ

نویسنده محمود فضیلت

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9_481_401_964_978

تعداد صفحات۳۵۷