نویسنده: محمود طیّب

۱ نتیجه

عنوانمدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

نویسندهمحمود طیّب

ناشرزیتون سبز

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ96ـ6428ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰