نویسنده: محمد کامکاری، محمدعلی توانا

۱ نتیجه

عنوانمواجهۀ با غرب از دیدگاه متفکران جهان عرب (سیدقطب، هشام شرابی، عبدالله عروی و حسن حنفی)

نویسندهمحمد کامکاری، محمدعلی توانا

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ07ـ8054ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴