نویسنده: محمد منابی

۱ نتیجه

عنواندانیال نبی در اسلام و یهود

نویسندهمحمد منابی

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ67ـ6026ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۰