نویسنده: محمد رسولی

۲ نتیجه

عنوانحافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان؛ درآمدی جامعه‌شناختی

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش محمد رسولی

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ244ـ223ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانبزرگمهر حکیم: کاوشی در باب کیستی، آثار و سخنان وی در ادبیات و تاریخ

نویسندهمحمد رسولی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ653ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰