نویسنده: محمد خزایی

۱ نتیجه

عنوان خلیج پارس: بررسی سیر مطالعۀ دریانوردی از هزارۀ سوم پیش از میلاد تا پایان امپراتوری هخامنشی

نویسندهمحمد خزایی

ناشرکارنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ7ـ93012ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۲