نویسنده: محمد حکیم‌خان

۱ نتیجه

عنوانمنتخب‌التواریخ: تاریخ خانگری‌ها و بیگ‌نشین‌های فرارود در نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی

نویسندهمحمد حکیم‌خان

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ28ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸۰