نویسنده: محمد بن احمد بن قرشی (ابن اخوة)

۱ نتیجه

عنوانآیین شهرداری در قرن هفتم هجری (ترجمۀ معالم القربة فی احکام الحِسبة)

نویسندهمحمد بن احمد بن قرشی (ابن اخوة)

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ495ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۹+۱۲