نویسنده: محمدقل حضرت قل اف به کوشش آبتین ساسان فر

۱ نتیجه

عنوانآریایی‌ها و تمدن آریایی

نویسندهمحمدقل حضرت قل اف به کوشش آبتین ساسان فر

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_429_331_964_978

تعداد صفحات۷۵۰