نویسنده: محمدعلی عباسی اقدم

۱ نتیجه

عنواناقیانوس آرام: چند روایت کوتاه سبک زندگی و سیرۀ علمی و عملی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

نویسندهمحمدعلی عباسی اقدم

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ397ـ430ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۸