نویسنده: محمدعلی سنقری حائری، میرزا عنایت‌الله دستغیب، سیداسدالله خارقانی

۱ نتیجه

عنوانداروین در عهد قاجار: بررسی سه دیدگاه مختلف از دانشمندان ایرانی در برابر نظریۀ داروین، مبتنی بر سه رسالۀ قاجاری پسامشروطه (1330 ـ 1350 ق)

نویسندهمحمدعلی سنقری حائری، میرزا عنایت‌الله دستغیب، سیداسدالله خارقانی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 9ـ48ـ7765ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲