نویسنده: محمدعلی سدیدالسلطنه

۲ نتیجه

عنوانمشوش‌نامه

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنه کبابی متخلص به عاری

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ261ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۸

عنوانسفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنه

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ37ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۶۲+۷۴