نویسنده: محمدعلی حبله‌رودی

۱ نتیجه

عنوانجامع التمثیل

نویسندهمحمدعلی حبله‌رودی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ39ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۹۸+۱۱۲