نویسنده: محمدصادق موسوی نامی اصفهانی

۱ نتیجه

عنواننامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر

نویسندهمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ40ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۳۳