نویسنده: محمدرضا مرادی طادی

۱ نتیجه

عنوانجریان سیاست‌نامه‌نویسی در تاریخ اندیشۀ سیاسی سده‌های میانۀ ایران (همبستگی اقتصاد و سیاست و اندیشه)

نویسندهمحمدرضا مرادی طادی

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک6ـ53ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۲