نویسنده: محمدرضا رسولی، پویا نعمت‌اللهی

۱ نتیجه

عنواننظریۀ گفتمان از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی

نویسندهمحمدرضا رسولی، پویا نعمت‌اللهی

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ98ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۵