نویسنده: محمدرضا ترکی

۵ نتیجه

عنوانسرّ سخنان نغز خاقانی: ناگفته‌هایی دربارۀ زندگی، شخصیت و شعر خاقانی شروانی (دو جلد)

نویسندهمحمدرضا ترکی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ0735ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات-

عنوانپس از سکوت تا کوچ؛ مجموعه اشعار محمدرضا نعمتی‌زاده (1367 ـ 1313 ش)

نویسندهبه کوشش محمدرضا ترکی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ08ـ8735ـ600ـ97

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانادبیات انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر محمدرضا ترکی

ناشرسمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ314ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۴+۴۱۸

عنواننقد صیرفیان: فراز و فرود خاقانی‌شناس معاصر از رهگذر بررسی هفت اثر از خاقانی‌شناسان این روزگار

نویسندهمحمدرضا ترکی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ746ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۵

عنوانپرسه در عرصۀ کلمات

نویسندهمحمدرضا ترکی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_327_372_964_978

تعداد صفحات۲۵۶