نویسنده: محمدحسین یمین

۱ نتیجه

عنواندرآمدی بر لهجه‌شناسی در زبان فارسی دری و نمونه‌هایی از لهجه‌های این زبان

نویسندهمحمدحسین یمین

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۳۰