نویسنده: محمدجواد صافیان

۱ نتیجه

عنوانیاد و خاطره نزد حافظ و هیدگر

نویسندهمحمدجواد صافیان

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ20ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۵