نویسنده: محمدتقی عطایی، علی‌اکبر وحدتی

۱ نتیجه

عنواناعتبار باستان‌شناختی آریا و پارس؛ نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت

نویسندهمحمدتقی عطایی، علی‌اکبر وحدتی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک9ـ062ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰