نویسنده: محمدتقی ابن محمد نیّر ممقانی

۱ نتیجه

عنواندیوان نیّر تبریزی

نویسندهمحمدتقی ابن محمد نیّر ممقانی

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک0_237_304_964_978