نویسنده: محسن مهدی

۱ نتیجه

عنوانفارابی و بنیان‌گذاری فلسفۀ سیاسی اسلامی

نویسندهمحسن مهدی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ213ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴