نویسنده: محسن شریفیان

۲ نتیجه

عنوانباباالهوا: موسیقی و مردم‌شناسی بومیان کیش

نویسندهمحسن شریفیان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ038ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانمردم‌شناسی و موسیقی نوار ساحلی شیبکوه

نویسندهمحسن شریفیان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ409ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰