نویسنده: مجرم (زنده در سال 1266 قمری)

۱ نتیجه

عنواننامه های عاشق و معشوق در دورۀ قاجار: مراسلات عاشق و معشوق ستمگر

نویسندهمجرم (زنده در سال 1266 قمری)

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ085ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۵