نویسنده: مایکل.و.یونگ

۱ نتیجه

عنوانتروبریاندها؛ پژوهش‌های مردم‌شناسی مالینوفسکی

نویسندهمایکل.و.یونگ

ناشرطرح نقد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ26ـ8582ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۵