نویسنده: لیندا سیگر

۲ نتیجه

عنوانمفاهیم پنهان در فیلمنامه؛ آنچه در زیر سطح نهفته است

نویسندهلیندا سیگر

ناشرتابان خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ1ـ94380ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانزیر متن در فیلم‌نامه: آن‌چه پنهان است

نویسندهلیندا سیگر

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ519ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۳