نویسنده: لویی یلمزلف

۲ نتیجه

عنوانتمهیداتی برای طرح نظریه‌ای در باب زبان

نویسندهلویی یلمزلف

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ414ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴+۴

عنوانتمهیداتی بر نظریۀ زبان

نویسندهلویی یلمزلف

ناشرخوارزمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7ـ159ـ487ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶