نویسنده: لئونارد وبستر، پاتریس مرتوآ

۱ نتیجه

عنوانروش تحقیق روایت‌پژوهی؛ آشنایی با به‌کارگیری تحلیل روایتی رویدادهای کلیدی در پژوهش‌های روایت

نویسندهلئونارد وبستر، پاتریس مرتوآ

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ56ـ6026ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲