نویسنده: قدرت‌الله گراوند

۱ نتیجه

عنوانمراکز علمی و مؤسسات آموزشی شیعه در ایران و عراق تا پایان قرن پنجم هجری

نویسندهقدرت‌الله گراوند

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۵۰

شابک8ـ762ـ195ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰