نویسنده: فیتن اتول

۱ نتیجه

عنوانشکسپیر دشوار است، زندگی هم همین‌طور: راهنمای رادیکال دربارۀ تراژدی‌های شکسپیر

نویسندهفیتن اتول

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ271ـ122ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴