نویسنده: فریده حق‌بین

۲ نتیجه

عنوانزبان‌شناسی ایرانی: نگاهی تاریخی از دورۀ باستان تا قرن دهم هجری قمری

نویسندهفریده حق‌بین

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۸۰۰

شابک9ـ211ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴+۸

عنوانزبان روزنامه

نویسنده دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک8_025_224_964_978

تعداد صفحات۲۴۰