نویسنده: فرهنگ رجایی

۲ نتیجه

عنواناندیشه و اندیشه‌ورزی

نویسندهفرهنگ رجایی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ91ـ8209ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانبازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ

نویسندهفرهنگ رجایی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ515ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۲