نویسنده: فردریک دبلیو میر

۱ نتیجه

عنوانروایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان‌های سیاسی و اجتماعی به داستان نیاز دارند؟

نویسندهفردریک دبلیو میر

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ619442ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸