نویسنده: فرانکو مورتی

۱ نتیجه

عنوانبورژوا در میانۀ تاریخ و ادبیات

نویسندهفرانکو مورتی

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک8ـ346ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۸