نویسنده: فرانتس کافکا

۹ نتیجه

عنوانداستان های اساطیری کافکا

نویسندهفرانتس کافکا

ناشرچاپخش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ61ـ6799ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنواندست‌نوشته‌های گمشده

نویسندهفرانتس کافکا

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ178ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانحکم با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ71ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانصادق هدایت و ترجمه‌هایش؛ گزیده داستان‌های کوتاه جهان

نویسندهفرانتس کافکا و دیگران

ناشرامرود

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ06ـ7332ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنواندر اردوگاه محکومین/ داستان‌های کوتاه به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ78ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانمسخ با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ79ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانپزشک دهکده/ مجموعۀ دو داستان به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ75ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانبلوم فلد، مجردی میان‌سال همراه با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ73ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانژوزفین آوازه‌خوان یا قوم موش‌ها (مجموعه دو داستان به همراه نقد و تفسیر)

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ76ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸