نویسنده: فاطمه کارگر جهرمی

۱ نتیجه

عنوانطنز و نقد در ایران عصر ترکان سلجوقی

نویسندهفاطمه کارگر جهرمی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ1ـ9783ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۶