نویسنده: فاطمه الهامی، فداحسین سنجرانی واحد

۱ نتیجه

عنوانسیتک‌های سیستانی؛ بازیابی و تصحیح روایات شفاهی، شرح و تحلیل سبکی دوبیتی‌ها و رباعی‌های محلی سیستان

نویسندهفاطمه الهامی، فداحسین سنجرانی واحد

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپزاهدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ95942ـ964ـ145000978

تعداد صفحات۳۹۲