نویسنده: غلامعلی گرایی، زهراسادات حسینی

۱ نتیجه

عنوانقصۀ ما به خر رسید: خر و خرپژوهی در شعر فارسی

نویسندهغلامعلی گرایی، زهراسادات حسینی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ47ـ69424ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲