نویسنده: غسان کنفانی

۱ نتیجه

عنوانتپش‌های شیدایی؛ نامه‌های عاشقانۀ غسان کنفانی به غادۀ السمان

نویسندهغسان کنفانی

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ6ـ97823ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۰