نویسنده: عنایت سمیعی و عباس مخبر

۱ نتیجه

عنوانبه یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

نویسندهعنایت سمیعی و عباس مخبر

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ266ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۵