نویسنده: عمیدرضا اکبری زیرنظر سیدابوالحسن نواب

۱ نتیجه

عنواننُصیریه: تاریخ، منابع و عقاید

نویسندهعمیدرضا اکبری زیرنظر سیدابوالحسن نواب

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ17ـ7967ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۷۲