نویسنده: علی غضنفری

۱ نتیجه

عنوانشعر آلمانی از آغاز تا امروز

نویسندهعلی غضنفری

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_147_253_600_978

تعداد صفحات۷۸۴