نویسنده: علی صلح‌جو

۴ نتیجه

عنوانبیایید ترجمه کنیم

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک3ـ482ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانفارسی قزوینی

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ0ـ98610ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸+۸۷

عنواناز گوشه و کنار ترجمه

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ291ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۲+۱۰

عنواناصول شکسته‌نویسی: راهنمای شکستن واژه‌ها در گفت‌وگوهای داستان

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_185_213_964_978

تعداد صفحات۶۴+۸