نویسنده: علی صفری آق‌قلعه

۱ نتیجه

عنوانتصحیح متون: اصول و منابع

نویسندهعلی صفری آق‌قلعه

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ2544ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸+۸