نویسنده: علی سربندی

۱ نتیجه

عنوانسیمای زن در اندیشۀ خردمندان

نویسندهعلی سربندی

ناشرهیرمبا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9ـ4ـ98026ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۴