نویسنده: علی بن محمدناصر ظهیرالدوله

۱ نتیجه

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸