نویسنده: علی باباچاهی

۲ نتیجه

عنوانشروه‌سرایی در جنوب ایران

نویسندهعلی باباچاهی

ناشرپاتیزه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپبوشهر

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ت2ـ96184ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنواندری به اتاق مناقشه: مجموعۀ گفتگوها

نویسندهعلی باباچاهی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ054ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۶