نویسنده: علی‌محمد صابری

۲ نتیجه

عنوانشرح رسالۀ فی حقیقة العشق (مونس العشاق) شیخ شهاب‌الدین سهروردی

نویسندهعلی‌محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک6ـ141ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۴

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گُرّکانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی‌محمد صابری

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ40ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۵+۹