نویسنده: علی‌اکبر عباسی، محمدباقر خزائیلی

۱ نتیجه

عنوانتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تأکید بر رشد و گسترش علوم)

نویسندهعلی‌اکبر عباسی، محمدباقر خزائیلی

ناشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ409ـ298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۶+۸